date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

Công đoàn ngành Y tế ban hành hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Với mục đích phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực và gương mẫu tham gia thực hiện của đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo tinh thần văn bản số 14/HD-LĐLĐ ngày 16/8/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Công đoàn ngành Y tế ban hành hướng dẫn đăng ký thi đua và đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, trọng tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

* Đối với cơ quan, đơn vị:

- Về thực hiện các nhiệm vụ được giao: (a)- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”. (b)- 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (c)- Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. (d)- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. (e)- Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

- Trong xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: (a)- 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. (b)- Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. (c)- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. (d)- Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự. (e) Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động: (a)- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. (b)- Tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về điều kiện làm việc, sinh hoạt đoàn thể; nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động; hỗ trợ cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong lúc khó khăn hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn… (c)- Nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa thể thao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham quan du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí…

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: (a)- 100% cán bộ, công chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. (b)- Không có người vi phạm an toàn giao thông; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. (c)- Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

* Đối với doanh nghiệp:

- Sản xuất, kinh doanh, ổn định và từng bước phát triển: (a)- Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm. (b)- Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. (c)- Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý. (d)- 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề, thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: (a)- Quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; hằng năm có tổ chức Hội nghị Người lao động; tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn so với Luật; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đảm bảo tính dân chủ theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. (b)- Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. (c)- 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. (d)- Không có người mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội. (e)- Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp. (f)- Không hút thuốc lá tại doanh nghiệp; không uống rượu, bia trong giờ làm việc.

- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động: (a)- 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. (b)- Tạo thuận lợi cho công nhân về điều kiện làm việc, nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo,…; nâng cao đời sống vật chất cho người lao động; hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn…(c)- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí cho người lao động.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: (a)- 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan. (b)- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước về: thuế, môi trường, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. (c)- Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật. (d)- Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động an sinh xã hội. (e)- Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Đề hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)./.

Trương Việt Dũng - CĐN Y tế