date
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        

LĐLĐ Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua sâu rộng, yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ); thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của NLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; thực hiện thắng lợi “khát vọng văn minh, thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp Công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo động lực để đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự giác tham gia. Đồng thời coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Các cấp công đoàn Thanh Hóa phấn đấu giai đoạn 2021-2025, kết nạp mới 70.000 đoàn viên và thành lập mới 300 CĐCS trở lên; có 70% trở lên số DN đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 90% trở lên công nhân, lao động trong các DN vào tổ chức Công đoàn…

Giai đoạn 2026-2030, kết nạp mới 100.000 đoàn viên và thành lập mới 350 CĐCS trở lên; có 80% trở lên số DN đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 95% trở lên công nhân, lao động trong các DN vào tổ chức Công đoàn. 100% các DN có tổ chức Công đoàn ký được Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 95% các bản Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật…

Theo congdoanthanhoa.org.vn